AKV

Afregning og fragtudligning

Afregning

Afregning til avler vil normalt ske 3 dage efter leveringsugens udløb.
Kartoflerne afregnes til 2,75 kr./kg stivelse, hvoraf 2,25 kr./kg stivelse falder til betaling ved levering og 0,50 kr./kg stivelse betales omkring 1. februar.
Der betales et tillæg for høj stivelsesprocent, svarende til 0,35 kr./hkg kartofler pr. stivelsesenhed over 19,5%. Se ”Afregningstabel” under tabeller.
Efterbetaling ydes - afhængigt af årets resultat m.v. - til kartofler indenfor kontraktmængden*) efter følgende princip:

0-50%
Enkel efterbetaling
50-100%
Dobbelt efterbetaling
Over 100%
Besluttes senere og er forskellig fra år til år


Herudover betales der et fragttilskud – se under afsnittet fragtudligning.

Betaling kan kun ske ved bankoverførsel.
Fabrikken noterer kun transporter fra andelshaver til pengeinstitut eller andelshavere imellem. Endvidere gør vi med hensyn til høstpantebreve opmærksom på, at der påhviler andelshaverne pligt til at underrette AKV om oprettelse af et høstpantebrev inden 14 dage efter høstpantebrevets oprettelse, dog senest inden påbegyndelsen af levering.

*) På vejesedlen er angivet, hvor stort et kontraktforbrug (19,5% kartofler), det enkelte læs har udgjort, og hvor stort det samlede kontraktforbrug i kampagnen har været. 
Kontrakten omregnes efter ”Omregningstabel for kartofler”.

Fragtudligning

Der udbetales et fragtudligningsbeløb til alle kartofler. Beløbet beregnes efter afstand fra AKV i fugleflugt. Se ”Fragtudligning”. Hver avler har sin sats for fragtudligning, som er beregnet som et vægtet gennemsnit for hver af avlerens marker, og disses afstand til AKV. For avlere syd for Limfjorden er afstand beregnet som fugleflugt afstand fra AKV til tunnel + fugleflugt afstand fra tunnel til mark.