AKV

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs & leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

for læggekartofler fra AKV Langholt AmbA

Enhver levering af kartofler, herunder læggekartofler fra AKV, sker på nærværende salgs- og leve­ringsbetingelser, medmindre andet fremgår af særskilt skriftlig aftale eller den af sælger fremsendte ordrebekræftelse. Betingelserne er også gældende for fremtidige leverancer, uden at det er nødven­digt med forøget tilkendegivelse heraf over for køber. Betingelserne går forud og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af AKV fremsendte ordrebekræftelse.

Indgåelse:

AKV bliver tidligst forpligtet ved de af AKV afgivne erklæringer og generelle tilbudsskrivelser, uanset hvorledes disse betegnes, når AKV har afsendt sin ordrebekræftelse. AKV er berettiget til ved henven­delse fra køber og indtil en ordrebekræftelse er kommet til købers kundskab, at tilbagekalde de af AKV fremsendte erklæringer.

Fuldmagt:

Ingen selvstændig person/selskab, så som læggekartoffelavlere, agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte AKV uden skriftlig aftale herom.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er kontant i henhold til ordrebekræftelse.

Fra forfaldsdato er sælger berettiget til en morarente på 1,5% pr. måned. Herudover er sælger beret­tiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. afsendt rykker. Køber er forpligtiget til at be­tale eventuelle inkassoomkostninger, svarende til de omkostninger, som AKV pålægges af dennes advokat.

Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen.

Forventet misligholdelse:

Hvis der opstår usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor AKV, er AKV berettiget til som vilkår for levering at kræve sikkerhedsstillelse.

Ved købers misligholdelse er AKV berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere såvel tidligere givne tilsagn om betalingsfrister som leveringer vedrørende alle samhandelsforhold.

Priser:

Alle priser, herunder priser i henhold til de af AKV udarbejdede prislister og tilbudsskrivelser, er, medmindre andet er aftalt, eksklusiv moms. Priserne er afhentet fra lager hos de læggekartoffelavle­re, med hvem AKV har indgået aftale om levering. For læggekartofler leveret fra producenter uden for Danmark er prisen afhentet fra lager i henhold til ordrebekræftelse.

Prisen er, medmindre andet er aftalt eksklusive forædler-, omsætnings- og produktionsafgift samt øvri­ge offentlige afgifter.

Såfremt der i tiden frem til levering pålægges leverancen offentlige afgifter, eller sker der ændringer i AKV’s leverandørs pris, er AKV berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkost­ningsstigninger.

Anvendelse:

Uden AKV’s skriftlige accept må læggekartoflerne ikke videresælges eller gøres til genstand for pro­duktion af læggekartofler til videresalg.

Reklamations- og undersøgelsespligt:

Køber er pligtig til at undersøge de modtagne læggekartofler straks ved afhentning hos AKV’s lægge­kartoffelavlere eller ved udenlandske leverancer ved afhentning i henhold til ordrebekræftelse.

Konstaterer køber en mangel ved de leverede læggekartofler, er køber forpligtet til at reklamere overfor AKV senest 8 dage efter, at manglen har kunnet konstateres. Overholder køber ikke den an­førte frist, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

Efterlevering/ombytning m.v.:

Ved berettiget reklamation har AKV ret til at efterlevere manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering ombytte de leverede kartofler. Ønsker AKV ikke at ombytte eller foretage efterle­vering, tager AKV efter dennes valg de leverede læggekartofler tilbage eller giver køber et afslag i købesummen.

Køber er ikke berettiget til at returnere leverede læggekartofler uden AKV’s samtykke.

AKV’s ansvar:

I tilfælde af faktiske mangler samt forsinkelse er AKV alene ansvarlig, såfremt manglen eller forsinkel­sen kan tilregnes AKV som grov uagtsomt.

AKV er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes en hindring udenfor AKV’s kontrol så som, men ikke begrænset til krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, ændring i offentligretlige forskrifter for leve­ring af læggekartofler, forsinket eller mangelfuld levering af læggekartofler fra AKV’s egne læggekar­toffelavlere eller udenlandske kontraktpartnere, reduceret levering pga. kassation, mangel på energi eller transportmuligheder eller svigt i transportmuligheder.

Så snart en hindring er ophørt, er hver af parterne forpligtiget ifølge AKV’s ordrebekræftelse, med­mindre AKV forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end en måned, berettiger hver af par­terne til at hæve aftalen.

Såfremt AKV ikke eller ikke fuldt ud kan levere den eller de læggekartoffelsorter, som er omtalt i or­drebekræftelsen, er AKV berettiget til at udskifte dem med lignende sorter.

AKV kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for drifts- og indtægtstab, avancetab, længe­revarende skade som følge af sygdomme eller andre mangler ved de leverede læggekartofler samt lignende indirekte tab.

Produktansvar:

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til Produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan AKV ikke pålægges ansvar. AKV kan ikke gø­res ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab i det omfang, at dette ikke følger af de ufravigeli­ge retsregler. AKV’s ansvar efter disse regler kan fra andet end personskade aldrig overstige kontrakt­summen.

I tilfælde, hvor AKV holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal køber tilsvarende holde AKV skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for samme domstol eller voldgift, som behandler AKV’s produktansvar.

 Ejendomsforbehold:

AKV forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen tillige med renter og omkostninger m.v. er betalt.

Lovvalg og værneting:

Værneting er efter AKV’s valg Retten i Aalborg eller købers hjemting. Kontraktforholdet mellem AKV og køber skal bedømmes efter Dansk Ret.

Angivelser:

De i disse leveringsbetingelser angivne overskriftsangivelser er alene udarbejdet med henblik på over­skuelighed og er ikke selvstændigt rets skabende.