AKV

Velkommen til AKV Langholt

AKV Langholt er et andelsselskab med ca. 180 andelshaverne, der alle er kartoffelavlere. På basis af leverancer fra andelshaverne producerer AKV Langholt på sit fabriksanlæg i Langholt i Nordjylland årligt ca. 85.000 ton kartoffelstivelse. Desuden produceres 

biprodukterne kartoffelpulp, kartoffelprotein og K-2, der består af inddampet kartoffelsaft. Herudover produceres forskellige forædlede produktet på basis af kartoffelstivelse, og der omsættes en større mængde læggekartofler.

Kartoffelmark
AKV watermark

AKV nyt

AKV-NYT er AKV’s nyhedsbrev, der udsendes til ca. 400 adresser fire gange om året. Læserkredsen består af andelshavere, medarbejdere, læggekartoffelavlere, vognmænd, konsulenter og andre med tilknytning til AKV.

Kampagnen

Kampagnen er den periode, hvor AKV Langholt modtager kartofler til produktion af kartoffelmel.

Perioden løber typisk fra ca. 1. september til udgangen af december, eller til der ikke er flere kartofler.

I kampagnen modtages der dagligt ca. 3.300 ton kartofler - det svarer til 100 indvejninger.

Ved indvejning udtages der en prøve af kartoflerne, som analyseres for stivelse og smuds, og avleren afregnes efter resultatet.

Kartoflerne aflæsses, transporteres gennem vaskeriet, hvor de bliver vasket, sten og andre fremmedlegemer sorteres fra, og kartoflerne fortsætter til fabrikken.

AKV watermark

Kartoffeldyrkning

Agro afdelingen på AKV Langholt beskæftiger sig med rådgivningsopgaver i forbindelse med avl af kartofler hos AKV’s leverandører. Det drejer sig om nyhedsbreve hele sæsonen med speciel fokus på skimmelvarsling og formidling af viden, ligesom telefonkonsultation, tjek af gødningsplaner, optimeringsopgaver og problemløsning er også en del af opgaverne. For at give den bedst mulige viden på området har AKV i samarbejde med LandboNord et omfattende forsøgsarbejde, og AKV deltager i forskellige kartoffelprojekter i Danmark. AKV har et program for forædling af nye sorter i samarbejde med AGRICO i Holland. Her er der speciel fokus på sorter med høj skimmelresistens. I øjeblikket er der fra AKV’s forædling sorten Nofy på sortslisten.

Kartoffel

  • Forsøg

    AKV Langholt deltager løbende i kartoffelforsøgsprojekter.


  • Vejledninger

    Vi hjælper dig med at gøre det nemt at være andelshaver i AKV.


  • Børsen

    Er stedet, hvor AKV’s avlere kan komme i kontakt med hinanden, hvis det drejer sig om køb eller salg af andele og kartoffeludstyr m.v.

Læggekartofler

Læggekartofler er grundstenen i al kartoffelproduktion, og kvaliteten af de anvendte læggekartofler samt valget af den rigtige sort er afgørende for et godt udbytte i kartoffelavlen. AKV Langholt forhandler læggekartofler i både sorter til kartoffelmel og sorter til spisekartofler.

De kartoffelsorter, AKV Langholt tilbyder, er hovedsagelig sorter, der er udvalgt i samarbejde med det hollandske firma AGRICO, som AKV repræsenterer i Danmark. Sorterne har været afprøvet i AGRICO’s forsøgssystem, som omfatter forsøg i en række europæiske lande, og til sidst sker der en prøvedyrkning i Danmark på forskellige lokaliteter, således at vi kender sorten, når den kommer i produktion.

At producere læggekartofler af høj kvalitet er vanskeligt, og derfor har AKV Langholt indført sit eget kvalitetssikringsprogram. Kontrollen er her langt mere omfattende end den statslige kontrol, der udføres af Landbrugsstyrelsen. AKV´s program omfatter minimum seks besøg hos hver avler i løbet af året, og der sker bedømmelser på en række punkter, der har betydning for læggekartoflens kvalitet.

Biprodukter

Vi udnytter, hvad vi kan! Når der er udvundet kartoffelstivelse og kartoffelprotein af kartoflerne, er der fibre og mineraler tilbage. Vandet bliver presset ud af fibrene, og herved opstår produktet kartoffelpulp, der sælges som kvægfoder eller som råvare til biogasanlæg.

Mineralerne er opløst i vand. Her damper vi en del af vandet fra, og der opstår gødningsproduktet K-2, som afsættes til jordbrugere som gødning.

AKV watermark